Med fokus på språkinriktad undervisning!

Hallgren & Fallgren Studieförlag fokuserar på utgivning av böcker om språkinriktad undervisning. 

Vi ger ut metodböcker och kurslitteratur för utbildning och vidareutbildning av lärare samt språkutvecklande läromedel för dagens mångkulturella skola och förskola.

Våra böcker bygger på senaste forskning och skolverkets riktlinjer. 

NYHET! – Finns nu för beställning!

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning
JAG, FAMILJEN OCH OMVÄRLDEN

av Gry Fyrö & Britt Johansson

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför. 

Serien riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar. 

Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning är ett komplett material för såvält kollegialt lärande som arbete i klassrummet. I den första serien: Jag, familjen och omvärlden finns följande delar:

Prova-på-paket
 Nu har du chansen att prova på arbetsmaterialet i vårt läromedelspaket Gränslös språk- och ämnesutvecklande undervisning: Jag, familjen och omvärlden. I prova-på-paketet ingår Metodbok och Lärarhandledning samt ett cirkulationsexemplar av övningsboken Berättande text.
Läs mer och beställ

Noterat

Vi deltar på Flerspråkighet i Fokus den 18–19 april i Stockholm.
Varmt välkommen till vårt bokbord! Delta i vår tävling med chans att vinna fina priser!
Läs mer om programmet för FÖRSKOLA här
Läs mer om programmet för SKOLA här

Lisetten recenserar Den inkluderande förskolan
"Denna bok bör finnas på varje förskola eftersom vi numer får fler och fler familjer med annat modersmål än vårt egna.”

Läs recensionen här
Läs mer om Lisetten

Sett på TV i UR-skola!
Karin Pettersson undervisar sin klass med material från sin bok Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Se programmet här

Lisetten recenserar Nyanlända
Läs recensionen här
Läs mer om Lisetten

Artikel om Den inkluderande förskolan 
i Lisetten 2-2017 

Läs artikeln här
Läs mer om Lisetten

NYHET! – Finns nu för beställning!

Människokroppen
– ett tema i biologi med språkstöttning och språkövningar

Av Karin Bellinder

Boken vänder sig till elever på högstadiet och språkintroduktionen på gymnasiet. Boken kan ingå i biologiundervisningen men kan också användas i undervisningen i svenska som andraspråk som exempel på ämnesrelaterat språk. Ämneslärare behöver böcker som kan stimulera utvecklingen av skolspråk ihop med kunskapsinhämtning i ett ämne. I boken Människokroppen utgör texten och övningarna språkförstärkningen i ämnet. 

Texten är skriven på ett svenska som tar hänsyn till all forskning om de språkliga problem elever som behöver extra språkstöttning kan ha utan att sänka språknivån. T.ex. är mångtydiga ord och faktatermer förklarade direkt i texten inom parenteser för att underlätta läsningen. En del parenteser innehåller synonymer. Det ger andraspråkselever fler alternativ att hitta förklaringar på orden på sitt modersmål i tvåspråkiga lexikon. Texten är utformad så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig olika typer av texter. Varje kapitel har språkstöttning i form av övningar. Boken är också rikt illustrerad. 

Läs mer och beställ Människokroppen
Se exempelsidor ur  Människokroppen

NYHET!

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F–3
Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT

Av Karin Pettersson

Språk-och kunskapsutvecklande undervisning beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd.

Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära, och boken beskriver steg för steg hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att skriva sig till läsning) och många IKT-verktyg som olika appar och arbete med smartbord, paddor och datorer.

Till boken finns även ett USB som ger lärare praktiska verktyg och arbetsmaterial för genomförande av exempellektionerna i boken. Du kan använda dokumenten på USB:n som kopieringsunderlag och för digital användning i klassrummet.  Boken och USB:n kan köpas separat, eller som paket.

Författaren, Karin Pettersson och hennes klass är med i tredje avsnittet av UR-skolas serie "Från vardagsnack till skolspråk". Material till det arbete som visas i avsnittet skriver hon om i boken. Se programmet här

Läs mer om Språk- och kunskapsutvecklande undervisning: F–3
Läs mer om USB:n
Läs mer om Paket: Bok + USB
 

NYHET!
Den inkluderande förskolan – en handbok
Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspåkiga grupper 

av Pia Håland Anveden 

Den kulturella mångfald som finns i förskolan i dag ställer höga krav på både personal och chefer. Den inkluderande förskolan ger alla som är verksamma i förskolan den teoribas och de praktiska verktyg som behövs för ett inkluderande och språk- och kunskapsutvecklande arbete med alla barn.

Läs recension om "Den inkluderande förskolan" i Lisetten 1-2018
 

Läs mer om Den inkluderande förskolan – en handbok

NYHET!
Nyanlända – Vägledning till inkluderande undervisning
Av Saima Glogic och Annika Löthagen Holm

En bok för alla som är verksamma i skolor som tar emot nyanlända. Boken ger läsaren en solid teoretisk bas och praktiska verktyg för mottagande av nyanlända elever, interkulturell pedagogik och socialisering samt språkutvecklande undervisning, baserat på Annika Löthagen Holms och Saima Glogics långa erfarenhet av undervisning av nyanlända och flerspråkiga elever. Med utgångspunkt i sina egna upplevelser ger Saima Glogic läsaren en unik inblick i och nya synvinklar på de nyanländas situation.

Boken är tänkt som studieunderlag vid kollegial vidareutbildning och innehåller också reflektionsfrågor. Även de som tycker sig ha god kunskap om undervisning och omhändertagande av nyanlända elever finner nya infallsvinklar. Nyanlända är en viktig bok där alla elevers rätt till rätt undervisning lyfts fram. Saxat ur ecension av BTJ:  BTJ-häftet nr 5, 2017. Lektör  Elisabeth Sörhuus. 
 

Läs mer om Nyanlända

NY UPPLAGA!
Ordens värld
Svenska ord - struktur och inlärning

Av Ingegerd Enström

Boken är tänkt för lärarstudenter i svenska och svenska som andraspråk samt för kompetensutbildning för lärare från åk 4 i grundskolan t.o.m. gymnasiet och vuxenutbildning. De många praktiska övningarna i boken kan anpassas till olika ålder. Även för andraspråkstalare med goda kunskaper i svenska kan boken med fördel användas som kursbok eller för självstudier. 

I denna andra reviderade upplaga finns tillagt ett gediget avsnitt om konsten att undervisa om ord som ger ett vidare perspektiv på ordinlärning och ordundervisning. … En ypperlig bok som förenar teori med praktik! Saxat ur recension av BTJ:  BTJ-häftet nr 4, 2017. Lektör Catarina Economou


Läs mer om Ordens värld

Skepp ohoj! Övningsmaterial i svenskt uttal: Bok + USB

Skepp ohoj! är avsedd för den som lär sig svenska på högskola eller gymnasium. Materialet kan användas för lärarledd undervisning – med eller utan språklabb – men även för självstudier.

Boken ger en presentation till svenskans prosodi d.v.s. rytm och satsmelodi. De tio huvudkapitlen tar upp svenskans olika vokaler och konsonanter. Varje kapitel har väl valda exempelord och exempelmeningar samt övningsuppgifter med facit. Uttalsträningen sätts i ett sammanhang genom dikter av Lennart Hellsing. 

Till boken hör ett USB där samtliga exempelord, exempelmeningar och dikter är inlästa. 

Läs mer om Skepp ohoj!

Språkkurs med Medicin Bas – ett snabbspår för nyanlända!

Barometern beskriver i ett reportage 2016.04.18 hur nyanlända läkare, sjuksköterskor, tandläkare och apotekare från Irak och Syrien, redan innan asylprövningen är klar, träffas två gånger i veckan på Folkuniversitetet i Kalmar för att förbereda sig för att jobba i sina yrken i Sverige.
”–Vi läser en bok om enkel medicin. Det är för språkets skull. Själva innehållet kan de redan, men de kan inte de svenska termerna, säger Annika Rosen, sjukgymnast och lärare i svenska och vård."

Läs reportaget och se Barometerns filmklipp genom att klicka här

Bättre svenska med genrepedagogik!

På Grimstaskolan i Vällingby arbetar lärarna med genrepedagogik i alla ämnen för att hjälpa eleverna att nå sina och läroplanens mål.
”Omkring 90 procent av eleverna på Grimstaskolan är flerspråkiga. Kunskap om olika textgenrer, till exempel beskrivande, förklarande och berättande texter, ger eleverna bättre förutsättningar för att dels förstå svensk text, dels att skriva själva, förklarar Åsa Sebelius, lärare för nyanlända elever och genreutbildare vid Grimstaskolan.”
Läs hela artikeln här

I artikeln nämns följande böcker som legat till grund för skolans satsning på lärarnas vidareutbildning:

Låt språket bära
– genrepedagogik i praktiken

Läs mer

Lyft språket lyft tänkandet
Läs mer

Skriva läsa lära
Läs mer

Stärk språket – stärk lärandet
Läs mer

andra nu Aktuella titlar

Språkinriktad undervisning
– en handbok

Läs mer

Den visuella texten
Läs mer
Medicin Bas
Läs mer

Framgång genom språket
Läs mer
 
Ordens värld
Läs merKlara färdiga läs
– Läsebok

Läs mer

Räkna med språk
Läs mer 

Uppsatshandboken
Läs mer


Klara färdiga läs
– Evas kroppsbok

Läs mer
Låt språket bära
Arbetsmaterial på USB

Läs mer

Studiehandledning till
"Låt språket bära"

Läs mer
Paketpriser på
Låt språket bära!

Bok + Studiehandledning
Bok + USB
Bok + USB + Studiehandledning

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

vill du Beställa utvärderingsex?

Om du undervisar vid universitet eller högskola och vill värdera om en bok skall antas som kurslitteratur kan du beställa ett kostnadsfritt exemplar.
Läs mer

Vill du skicka
in manus?

Har du en bokidé eller ett manus som du vill dela med dig av. Vi på Hallgren & fallgren är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade författare.
Läs mer

läs mer om Våra författare

Vi jobbar med många kompetenta författare som
har ett stort engagemang för och lång erfarenhet av undervisning i flerspråkiga klasser.  
Läs mer