Kompetensutveckling

Aktuellt urval

FINNS FÖR BESTÄLLNING
Gränslös språk- och ämnes-utvecklande undervisning

ett material som innehåller de flesta delar som du behöver i din språk- och ämnesutvecklande undervisning.
Läs mer


Stärk språket – stärk lärandet
3:e upplagan

Pauline Gibbons ger konkreta modeller för hur man kan arbeta både språk- och kunskaps-utvecklande i olika ämnen. 
​Ny upplaga, med genomgående hänvisningar till Lgr 11.

Läs mer
 

Låt språket bära
– genrepedagogik i praktiken
4:e upplagan

Boken ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Här finns det stöd som behövs för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna.

Läs mer


Framgång genom språket
2:a upplagan

En metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. 

Läs mer

Den visuella texten
I dag kräver tolkning och skapande av text inte bara att man kan läsa och skriva. Textens layout är viktig för dess betydelse, och många texter innehåller bilder. I boken presenteras en modell för analys av visuella texter, alltså texter som innefattar både skrift och bilder.

Läs mer


Nyanlända – vägledning till inkluderande undervisning
Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever. 

Läs mer


Lyft språket – lyft tänkandet
2:a upplagan

Pauline Gibbons visar hur man kan utforma en långsiktigt och kognitivt utmanande undervisning som samtidigt ger explicit spåkstöttning. 

Läs mer


Språkinriktad undervisning
2:a upplagan

Boken visar hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Handfasta exempel och metoder skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Läs mer


Uppsatshandboken
6:e upplagan

Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande vid universitet och högskolor som skall skriva pm, rapporter, uppsatser och examensarbeten som en del i sin utbildning. 

Läs mer


Skriva läsa lära
Boken beskriver Sydneyskolans forskning och arbete med genrebaserad skrivinlärning, de olika genrerna i skolans läroplaner och läsutvecklingsmetodiken Reading to Learn. 

Läs mer