Språkinriktad undervisning

Aktuellt urval

Gränslös språk- och ämnes-utvecklande undervisning
En komplett serie som ger stöd till lärare som undervisar elever med skiftande skolbakgrund och språk- och ämneskunskaper. Oberoende av elevgruppens sammansättning ger materialet läraren handfast vägledning och exempel på hur arbetet kan struktureras och genomföras med fokus på både ämnes- och språkutveckling i enlighet med Lgr 11. Unikt för serien är att materialet gör det möjligt att undervisa på tre olika språk- och ämneskunskapsnivåer i samma teman i samma grupp. Ingen elev behöver känna sig utanför.  Serien riktar sig till nyanlända elever i åk 3–6 och elever i förberedelseklass men innehållet kan lätt anpassas även till andra grupper och åldrar. 

Läs mer

Den inkluderande förskolan
– en handbok

Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper
Boken ger den teoribas och de praktiska verktyg som behövs för ett inkluderande och språk- och kunskapsutvecklande arbete med alla barn. 
Läs mer


Stärk språket – stärk lärandet
Fjärde uppdaterade upplagan

Pauline Gibbons klassiker har i fjärde upplagan genomgående uppdaterats av författaren och anpassats till svenska förhållanden av Kristina Aldén och Anniqa Sandell Ring.

Läs mer


Låt språket bära
4:e upplagan

Boken ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Här finns det stöd som behövs för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna.

Läs mer


Skriva läsa lära
Boken beskriver Sydneyskolans forskning och arbete med genrebaserad skrivinlärning, de olika genrerna i skolans läroplaner och läsutvecklingsmetodiken Reading to Learn. 

Läs mer


Ordens värld
– Struktur och inlärning

Metodbok för blivande och praktiserande lärare om hur man lär ut ett rikt ordförråd och hur man som inlärare bär sig åt för att bygga upp sitt ordförråd.

Läs mer

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
Boken ger läsaren en teoribas för språk- och kunskapsutvecklande undervisning samt många exempellektioner. Boken beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd. 
Läs mer
 


Nyanlända – vägledning till inkluderande undervisning
Boken vänder sig till skolledare och lärare och ger baskunskaper i vad som är viktigt att tänka på i mottagandet av nyanlända elever. 

Läs mer


Framgång genom språket
2:a upplagan

En metodbok som med utgångspunkt i andraspråksforskningen presenterar verktyg, metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning. 

Läs mer


Lyft språket – lyft tänkandet
2:a upplagan

Pauline Gibbons visar hur man kan utforma en långsiktigt och kognitivt utmanande undervisning som samtidigt ger explicit spåkstöttning. 

Läs mer


Språkinriktad undervisning
2:a upplagan

Boken visar hur ämneslärare kan fördjupa sin förståelse av sambandet mellan språk och lärande. Handfasta exempel och metoder skapar förutsättningar för högre måluppfyllelse. 

Läs mer