Låt språket bära

Pris:
298 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7382-875-8
Antal:
Låt språket bära – Genrepedagogik i praktiken
4:e upplagan
av Britt Johansson och Anniqa Sandell
ISBN: 978-91-7382-875-8

I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya, fjärde upplagan finns ännu fler anpassningar till Lgr 11, nya struktursteg och modelltexter och en ny genremedlem: Ej tidsordnad instruktion.

Boken stödjer lärare i arbetet med genrer och bearbetning av text i alla ämnen och fyller lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Boken ger förståelse för hur man i den funktionella och tydliga modell som genrepedagogiken bygger på stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva övningar. I centrum står det funktionella perspektivet på lärande, interaktion samt lärarens arbete med att stötta eleverna i att förstå hur text skapas och byggs upp.

Olika genrer bearbetas genom beskrivningar av klassrumssituationer. Strukturer och språkliga drag som är viktiga att fästa fokus på i olika genrer beskrivs och hur lärare kan gå tillväga för att bygga upp ett metaspråk i klassrummet, ett språk för att tala om språk. I boken ges även exempel på bedömning som en naturlig del av vardagen och hur elevers lärande kan gynnas genom samarbete mellan lärare med olika språk- och kulturkompetens.

Exemplen är hämtade från undervisning i årskurserna 1–6 men innehållet kan lätt anpassas även till de senare årskurserna i grundskolan.

I serien Låt språket bära finns Bok, Arbetsmaterial på USB och Studiehandledning samt olika paketpriser, läs mer om de andra produkterna i serien genom att klicka här.

Britt Johansson är lärare i svenska som andraspråk och projektledare för ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på Knutbyskolan i Rinkeby. Syftet med projektet var att införa ett explicit arbetssätt inspirerat av den australiska genrepedagogiken. Efter avslutat projekt är nu genrepedagogiken skolans profil. Britt har även bedrivit lingvistiska studier i SFG och föreläser nationellt om genrepedagogiken.

Anniqa Sandell Ring är lärare i svenska som andraspråk. Hon arbetar deltid på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, där hon i huvudsak bedriver kompetensutveckling nationellt inom området flerspråkighet och språkutvecklande ämnesundervisning. I övrigt arbetar Anniqa som projektledare inom området flerspråkighet på kommunnivå och hon har bland annat utvecklat genrepedagogiken i en förberedelseklass med nyanlända elever.


Läs mer om författarna

Omnämnande i NCS nyhetsbrev 2010