Lyft språket – lyft tänkandet

Pris:
298 kr
Exkl. moms
Art.nr:
978-91-7392-868-0
Typ:
Lyft språket - lyft tänkandet
Antal:
Lyft språket - lyft tänkandet
2:a uppdaterade upplagan
av Pauline Gibbons
ISBN: 978-91-7392-868-0

Den nya utgåvan är bearbetat och anpassat till Lgr11/Lgy11 av Lena Sjöqvist, Nationellt Centrum for svenska som andraspråk, Stockholms universitet. 

I Lyft språket – lyft tänkandet visar Pauline Gibbons hur man kan utforma en långsiktigt och kognitivt utmanande undervisning som samtidigt ger explicit spåkstöttning. Med fokus på senare delen av grundskolan och första året på gymnasiet går hon igenom hur man planerar en fokuserad, litteracitetsorienterad och ämnesbaserad undervisning och visar med praktiska exempel att en kursplan, samtidigt, kan vara både kognitivt utmanande och stöttande.

I Lyft språket – lyft tänkandet visar författaren av Stärk språket – stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertygande hur skolan konstruktivt kan ta sig an den stora utmaningen att öka flerspråkiga elevers måluppfyllelse. Boken vänder sig främst till lärare och passar för såväl fortbildning som grundläggande lärarutbildning.

Djup förståelse, kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper och god behärskning av skolspråket är vad vi vill att alla våra elever ska uppnå. Utmaningen är att hitta undervisningssätt som hjälper alla i klassen, inklusive andraspråkselever, att nå de målen.

I Lyft språket – lyft tänkandet presenterar Pauline Gibbons en interaktiv didaktik som ger andraspråkselever stöd på den nivå som motsvarar våra högt ställda förväntningar. Med fokus på senare delen av grundskolan och första året på gymnasiet går hon igenom hur man planerar en fokuserad, litteracitetsorienterad och ämnesbaserad undervisning och visar med praktiska exempel att en kursplan, samtidigt, kan vara både kognitivt utmanande och stöttande.

Pauline Gibbons lyfter fram fem punkter som gör det möjligt för andraspråkselever att framgångsrikt delta i kognitivt utmanande undervisning i alla ämnen: • intensivt arbete med kognitivt utmanande kontexter 
• utveckling av skolspråket 
• arbete med lässtrategier för ökad läsförståelse 
• säkerhet i det egna skrivandet och genrekunskap 
• interaktion i klassrummet för att göra nya begrepp fattbara och gå från det muntliga till det skriftliga.

Utifrån dessa punkter visar hon hur man kan utforma en långsiktig och kognitivt utmanande undervisning som samtidigt explicit stöttar andraspråkselever. Gibbons konkretiserar detta med varierande exempel på fördjupande övningar och uppgifter som kan användas i olika ämnen och som stöder alla elevers lärande.

I boken ges många exempel på praktiskt genomförbara planeringsförslag. Här finns också reflekterande uppgifter för självstudier eller grupparbete samt förslag på vidare läsning.

Alla exempel har så långt som möjligt anpassats till svenska förhållanden av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Författaren Pauline Gibbons, professor vid University of Technology i Sydney, har mycket bred erfarenhet av andraspråksundervisning i olika länder, med fokus på hur man integrerar språk- och ämnesundervisning. Hon var gästprofessor vid Stockholms universitet 2008–2009.

BTJ:s recension av Lyft språket – lyft tänkandet
Häftepos 10119029
Lektör: Catarina Economou
Författaren presenterar konstruktivt och konkret arbetssätt som passar flerspråkiga elevers behov och leder till ökad måluppfyllelse. Genom en interaktiv didaktik och en kognitiv utmanande undervisning får alla elever, inklusive andraspråkselever, stöd på rätt nivå, enligt Gibbons. Hon visar genom många konkreta exempel hur en litteracitetsorienterad och ämnesbaserad undervisning kan vara till stor hjälp för flerspråkiga elever i alla skolans ämnen. I boken finns också reflekterande uppgifter för självstudier eller grupparbeten och tips på ytterligare litteratur. Innehållet är anpassat till svenska förhållanden och målgruppen är grundskolans senare del och gymnasiets första år. En viktig och nytänkande handledning för lärare inom skola och lärarutbildning.

Läs bookisbloggs recension